Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY I USŁUG
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
PZU ZDROWIE S.A. ODDZIAŁ CENTRA MEDYCZNE FCM W WARSZAWIE


Niniejszy Regulamin określa zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie abonamentowych usług medycznych z klientami indywidualnymi oraz zasady dokonywania zakupów, w tym składania zamówień, przez klientów indywidualnych w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.sklep.fcmzdrowie.pl w ramach strony internetowej: www.pzuzdrowie.pl przez Spółkę PZU Zdrowie S.A. (PZU Zdrowie S.A. Oddział Centra Medyczne FCM w Warszawie) z siedzibą w Warszawie (02-673 Warszawa), ul. Konstruktorska 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395215, NIP: 527-266-38-52, REGON: 143343166, o kapitale zakładowym w wysokości 10 650 000 złotych, wpłaconym w całości (dalej „PZU Zdrowie Oddział FCM”).

Kontakt z PZU Zdrowie Oddział FCM można uzyskać:

− telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 535 91 91 (telefon stacjonarny) lub +48 510 202 102 (telefon komórkowy) w dni powszednie w godzinach 7.30 – 20.00 (koszt połączenia według taryfy operatora);
− pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PZU Zdrowie S.A. Oddział Centra Medyczne FCM w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa;
− za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@fcmzdrowie.pl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PZU Zdrowie S.A. Oddział FCM można uzyskać:
− pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: : PZU Zdrowie S.A. Oddział Centra Medyczne FCM w Warszawie, Inspektor Ochrony Danych, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa;
− za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IODzdrowie@pzu.pl.

I. Postanowienia ogólne
− §1 Definicje
− §2 Zasady ogólne
II. Składanie zamówień. Zakres usług. Płatności
− §3 Składanie Zamówień
− §4 Ceny
− §5 Sposób wykonywania płatności
− §6 Faktury i terminy płatności
− §7 Odsetki. Koszty windykacji
− §8 Zakres usług
− §9 Aktywacja usług
III. Szczegółowe zasady świadczenia usług medycznych
− §10 Zasady świadczenia usług medycznych
− §11 Dokumentacja medyczna
IV. Rozwiązanie Umowy. Zawieszenie świadczenia usług
− §12 Rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem – zasady ogólne
− §13 Zawieszenie wykonywania Umowy. Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia
− §14 Zastosowanie postanowień do Umów z Konsumentami
− §15 Rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem - Konsumenci
− §16 Przyczyny wypowiedzenia Umowy zawartej z Konsumentem
− §17 Zawieszenie wykonywania Umowy zawartej z Konsumentem
− §18 Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta
V. Reklamacje
− §19 Reklamacje
VI. Przetwarzanie danych osobowych
− §20 Przetwarzanie danych osobowych
VII. Zmiana Regulaminu
− §21 Zmiana Regulaminu
VIII. Postanowienia końcowe
− §22 Zastrzeżenia prawne
− §23 Właściwość sądu
− §24 Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1 – Deklaracja Przystąpienia
Załącznik nr 2 – Zakres usług PZU Zdrowie Oddział FCM,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin w aktualnym brzmieniu jest dostępny pod adresem: www.sklep.fcmzdrowie.pl
2. Klient:
a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca z PZU Zdrowie Oddział FCM czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
c) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca z PZU Zdrowie Oddział FCM czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z PZU Zdrowie Oddział FCM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Pacjent – Klient, będący, lub Osoba Uprawniona, będąca osobą fizyczną w wieku od 18 do 67 r.ż. (ograniczenie wiekowe nie dotyczy Pacjentów zapisanych w PZU Zdrowie Oddział FCM do podstawowej opieki zdrowotnej oraz dzieci w pakietach rodzinnych i dziecięcych) lub powyżej 67 r.ż. w przypadku zakupienia pakietu Senior, na której rzecz została zawarta umowa na abonamentowe usługi medyczne z PZU Zdrowie Oddział FCM, wpisana na listę pacjentów PZU Zdrowie Oddział FCM i uprawniona do korzystania z abonamentowej opieki medycznej.
5. Osoba Uprawniona – osoba trzecia uprawniona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach Produktów zakupionych przez Klienta, będąca Osobą Bliską Klienta lub Pracownikiem Klienta.
6. Osoba Bliska - osoba fizyczna, będąca członkiem rodziny Klienta, w szczególności jego małżonek lub partner życiowy, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo.
7. Pracownik - osoba zatrudniona przez Klienta, niebędącego Konsumentem, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na jakiejkolwiek podstawie, zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej; Produkty na rzecz Pracownika mogą być nabywane przez Klienta wyłącznie w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
8. Produkt – usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, w wybranym przez Klienta zakresie świadczeń, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez PZU Zdrowie Oddział FCM dla poszczególnych grup Klientów. Produkty, w zakresie opisanym w pkt. a poniżej (za wyjątkiem pakietów stomatologicznych), zostały opisane szczegółowo na stronie Sklepu Internetowego. Zakres usług świadczonych w ramach poszczególnych Produktów, w zakresie opisanym w pkt. a poniżej (za wyjątkiem pakietów stomatologicznych, pakietów rehabilitacyjnych, pakietów profilaktycznych), stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do Produktów należą:
a) pakiety przeznaczone wyłącznie dla Konsumentów:
1) Pakiet „Zdrowy Dorosły”, dostępny jako pakiet indywidualny dorośli (18-67 lat) oraz w pakiecie rodzinnym (Pacjent, współmałżonek/partner i dzieci),
2) Pakiet „Zdrowe Dziecko”, stanowiący pakiet indywidualny przeznaczony dla dzieci w wieku 0-18 lat,
3) Pakiet „Zdrowy Senior”, stanowiący pakiet indywidualny przeznaczony dla osób powyżej 67. roku życia,
4) Pakiety Profilaktyczne, takie jak w szczególności: Pakiet sportowca, Przegląd zdrowia, Pakiet ciąża, Pakiet zdrowa kobieta, Pakiet zdrowy mężczyzna, Pakiet cukrzyca, Pakiet osteoporoza, Pakiet zdrowe serce, Pakiet zdrowe nerki, Pakiet zdrowa tarczyca oraz Pakiet zdrowa waga,
5) Pakiety rehabilitacyjne, takie jak w szczególności: dla osób z nadwagą, dla kobiet w ciąży, dla seniorów, pakiet rehabilitacji – „na fali”, pakiet rehabilitacji – „prawidłowa postawa dziecka”, pakiet rehabilitacji – „zdrowe stawy” oraz pakiet rehabilitacji – „zdrowy kręgosłup”,
6) Pakiety szczepień, takie jak w szczególności przeciwko durowi brzusznemu, japońskiemu zapaleniu mózgu, kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dorosłych i dla dzieci, meningokokom typu C, ospie wietrznej, pneumokokom, tężcowi, wściekliźnie oraz żółtej febrze,
7) Pakiety stomatologiczne (dostępne wyłącznie w Placówkach, zakup niemożliwy w Sklepie Internetowym);
b) Pakiety Opieki Medycznej dla Firm, których zakup jest możliwy przez Klientów niebędących Konsumentami. Zakup Pakietów Opieki Medycznej dla Firm nie jest możliwy w Sklepie Internetowym. Szczegółowa oferta w zakresie Zakupu Pakietów Opieki Medycznej dla Firm jest opracowywana indywidualnie przez przedstawiciela handlowego PZU Zdrowie Oddział FCM. W celu uzgodnienia treści oferty, uprzejmie prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym PZU Zdrowie Oddział FCM. Kontakt z przedstawicielem handlowym PZU Zdrowie Oddział FCM możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.pzuzdrowie.pl.
W tym miejscu PZU Zdrowie Oddział FCM zastrzega, że powyższe zestawienie dostępnych pakietów ma charakter wyłącznie poglądowy i informacyjny, oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu cywilnego. Zakres pakietów oferowanych przez PZU Zdrowie Oddział FCM w ramach Produktów może w każdym czasie ulec zmianie. Informacja o aktualnie dostępnych Produktach, w szczególności pakietach, jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego oraz w Placówkach. Aktualizacja niniejszego ustępu nie będzie stanowiła zmiany niniejszego Regulaminu w rozumieniu postanowienia § 21 poniżej.
9. Umowa – umowa zawierana pomiędzy PZU Zdrowie Oddział FCM a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem serwisu Sklepu Internetowego na podstawie złożonego przez Klienta Zamówienia, lub bezpośrednio w Placówce poprzez wypełnienie Deklaracji Przystąpienia.
10. Deklaracja Przystąpienia – pisemny dokument wypełniony i podpisany przez Klienta w Placówce i przedłożony uprawnionemu pracownikowi PZU Zdrowie Oddział FCM, na podstawie którego następuje zawarcie Umowy dotyczącej abonamentowej opieki medycznej. Wzór Deklaracji Przystąpienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
11. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym, obejmujące wybrane przez Klienta Produkty, których nabyciem Klient jest zainteresowany.
12. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.fcmzdrowie.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
13. PZU Zdrowie Oddział FCM – PZU Zdrowie S.A. (PZU Zdrowie S.A. Oddział Centra Medyczne FCM w Warszawie) z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395215, NIP: 527-266-38-52, REGON: 143343166, o kapitale zakładowym w wysokości 10 650 000 złotych, wpłaconym w całości (Sprzedawca i Usługodawca).
14. Placówki – placówki medyczne PZU Zdrowie Oddział FCM wskazane na stronie internetowej www.pzuzdrowie.pl lub placówki współpracujące, w którym możliwe jest uzyskanie przez Pacjenta świadczeń medycznych w ramach Produktów.
15. Konsultacje lekarskie – obejmują wywiad, poradę lekarską wraz z czynnościami niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwego leczenia u lekarzy specjalistów zgodnie z wykupionym Produktem. Konsultacje w ramach Produktu nie obejmują wizyt u lekarzy z tytułem profesora.
16. Termin udzielenia usługi medycznej – dzień i godzina udzielenia Pacjentowi danej usługi medycznej, uzgodniona z personelem PZU Zdrowie Oddział FCM zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
17. Wizyta domowa – usługa polegająca na wyjeździe lekarza internisty lub lekarza pediatry lub lekarza rodzinnego do domu Pacjenta realizowana w granicach administracyjnych miejscowości, w której funkcjonuje dana Placówka, nie później niż w ciągu 6 godzin od zgłoszenia i ze względu na wskazania medyczne uniemożliwiające wizytę w Placówce.
18. Transport sanitarny – usługa polegająca na przewozie Pacjenta pojazdem sanitarnym z noszami, z możliwością opieki medycznej, w sytuacji zdrowotnej tego wymagającej, w granicach administracyjnych miejscowości, w której funkcjonuje dana Placówka, po uzgodnieniu terminu, nie później niż dnia następnego od zgłoszenia.
19. Opłata – kwota, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, za zakupiony Produkt lub zakupione Produkty, w tym płatność o charakterze abonamentowym.
20. Faktura – faktura VAT wystawiona Klientowi za zakupiony Produkt lub zakupione Produkty zawierająca w szczególności wysokość Opłaty, wskazanie terminu zapłaty oraz właściwy numer rachunku bankowego PZU Zdrowie Oddział FCM, na który należy uiścić płatność z danej Faktury.
21. Okres rozliczeniowy – w zależności od wyboru Klienta, okres kwartału (rozliczenie kwartalne), półrocza (rozliczenie półroczne) lub roku (rozliczenie roczne), za który należna jest Opłata.
W przypadku zakupu dokonanego w Sklepie Internetowym: pierwszy Okres rozliczeniowy liczony jest od dnia dokonania zakupu, a każdy kolejny Okres rozliczeniowy – od pierwszego dnia następującego bezpośrednio po ostatnim dniu poprzedniego Okresu rozliczeniowego.
W przypadku zakupu dokonanego w Placówce: pierwszy Okres rozliczeniowy liczony jest od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym dokonano zakupu, a jeżeli zakupu dokonano w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego – od dnia dokonania zakupu, zaś w/w okresy kwartału, półrocza lub roku odpowiadają kwartałowi kalendarzowemu, półroczu kalendarzowemu lub rokowi kalendarzowemu.
22. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
23. Deklaracja POZ – deklaracja Osoby Uprawnionej dotycząca wyboru świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych przy współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się PZU Zdrowie Oddział FCM, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, z dostępem do przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, zalecana w wersji 11 lub nowszej).
3. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkiej aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego lub do wykorzystywania Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, lub naruszający prawa osób trzecich.
5. Przeglądanie Produktów w Sklepie Internetowym i składanie Zamówień nie wymaga rejestracji. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna. Rejestracja w Sklepie Internetowym daje Klientowi dostęp do specjalnych kodów rabatowych, udostępnianych Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji.
6. PZU Zdrowie Oddział FCM dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie Internetowym Produkty były aktualnie dostępne w asortymencie PZU Zdrowie Oddział FCM. W przypadku braku dostępności danego Produktu w asortymencie PZU Zdrowie Oddział FCM w danym czasie, PZU Zdrowie Oddział FCM zobowiązane jest do możliwie bezzwłocznej aktualizacji informacji w tym zakresie na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności Produktu już zamówionego przez Klienta w asortymencie PZU Zdrowie Oddział FCM, PZU Zdrowie Oddział FCM zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta o tym fakcie telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Klienta lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany Klienta, w miarę możliwości podając informację o spodziewanym terminie dostępności produktu.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. ZAKRES USŁUG. PŁATNOŚCI
§ 3 Składanie Zamówień

1. Nabywanie Produktów jest możliwe na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego – w przypadku Produktów oferowanych w danym czasie w Sklepie Internetowym – poprzez złożenie Zamówienia, a w przypadku Produktów stanowiących abonamentowe usługi medyczne – również osobiście w Placówce, w drodze wypełnienia i złożenia Deklaracji Przystąpienia. Postanowienia dotyczące Zamówień składanych w Sklepie Internetowym stosuje się odpowiednio do zakupów dokonywanych w Placówce.
2. Zamówienia są składane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego poprzez wybór Produktu i złożenie Zamówienia, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty, instrukcje lub informacje, w szczególności wypełniając dostępny na stronie Sklepu Internetowego formularz Zamówienia.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe niezbędne celem potwierdzenia dokonania Zamówienia i realizacji zawartej Umowy. W celu prawidłowego i skutecznego złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest wskazać w formularzu następne dane:
a) imię i nazwisko (w przypadku Konsumentów) lub firmę (w przypadku Klientów niebędących
Konsumentami),
b) numer PESEL (w przypadku Klientów, będących osobami fizycznymi) lub numer NIP i numer REGON (w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą),
c) numer telefonu kontaktowego,
d) adres e-mail,
e) adres zamieszkania (w przypadku Konsumentów) lub adres wykonywania działalności gospodarczej/siedziby podmiotu, w szczególności ujawniony we właściwym rejestrze (w przypadku Klientów niebędących Konsumentami),
f) adres korespondencyjny (w przypadku, gdy jest różny od adresu zamieszkania lub adresu wykonywania działalności gospodarczej/siedziby podmiotu).
4. W czasie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, poprzez wypełnienie właściwych pól formularza, lub – w przypadku dokonywania zakupu w Placówce – wypełnienia właściwych pól Deklaracji Przystąpienia, Klient wskaże wszystkie Osoby Uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach zakupionych przez niego Produktów, przy czym jeden Produkt może być zakupiony wyłącznie dla jednej Osoby Uprawnionej. Wskazując Osobę Uprawnioną, Klient zobowiązany jest podać następujące dane dotyczące każdej Osoby Uprawnionej:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) stopień pokrewieństwa pomiędzy Klientem a Osobą Uprawnioną (w przypadku, gdy Osoba Uprawniona jest Osobą Bliską) lub informacja, że Klient nabywa Produkt dla Osoby Uprawnionej jako dla Pracownika.
5. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane dotyczące Klienta lub Osoby Uprawnionej okażą się niekompletne lub nieprawidłowe, PZU Zdrowie Oddział FCM skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia lub poprawienia tych danych. Jeśli kontakt z Klientem okaże się niemożliwy w terminie kolejnych 5 dni roboczych, Zamówienie jest anulowane i uznawane za niebyłe. Anulacja Zamówienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza po stronie Klienta uprawnienia do ponownego złożenia Zamówienia tej samej treści.
6. PZU Zdrowie Oddział FCM niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia potwierdzi złożone Zamówienie drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres e-mail. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności dane dotyczące rodzaju i ilości zamówionych Produktów, ceny zamówionych Produktów oraz informacje o sposobie komunikowania się z PZU Zdrowie Oddział FCM.
7. Z chwilą otrzymania przez Klienta od PZU Zdrowie Oddział FCM potwierdzenia złożonego Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy.
8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja Zamówień, które wpłynęły w dni wolne od pracy, rozpocznie się nie wcześniej niż w najbliższy dzień roboczy. Za dni wolne od pracy uznawane będą soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
9. Klient może dokonać zmian w zamówieniu najpóźniej do chwili potwierdzenia przez PZU Zdrowie Oddział FCM złożonego Zamówienia.

§ 4 Ceny

Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu Internetowego oraz w Placówkach są cenami brutto podanymi w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT, jeżeli przepisy prawa taki podatek przewidują, lub inne należności publicznoprawne przewidziane przepisami prawa dla danego typu usługi.

§ 5 Sposób wykonywania płatności. Zniżka POZ

1. W przypadku zakupu wykonywanego w Sklepie Internetowym, płatność może być dokonana przez Klienta, według jego wyboru, w jeden z następujących sposobów:
a) przelew bankowy (tradycyjny),
b) płatność elektroniczna.
2. Przelew bankowy (tradycyjny), o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, jest wykonywany na numer rachunku bankowego wskazany na Fakturze, wystawionej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia dokonania zakupu przez dział księgowości PZU Zdrowie Oddział FCM i doręczonej Klientowi zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 3 poniżej.
3. Płatność elektroniczna, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, jest wykonywania za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, do którego Klient zostanie przekierowany w czasie realizacji Zamówienia w celu realizacji płatności, gdzie zostanie poproszony o podanie swoich danych wymaganych do wykonania przelewu (w tym wyboru banku i wskazania danych niezbędnych do zalogowania do Banku i uiszczenia opłaty). Połączenie ze stroną zewnętrznego dostawcy systemu płatności elektronicznych jest szyfrowane i w pełni bezpieczne. Dane Klienta trafiają bezpośrednio do banku Klienta i nie są przechowywane w innym miejscu. System płatności elektronicznych jest obsługiwany przez podmiot trzeci, spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań), przy ul. Grunwaldzkiej 186, będącą krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444. Więcej informacji o usłudze dostępnych jest na stronie internetowej PayU: https://www.payu.pl.
4. Sklep Internetowy nie obsługuje innych form płatności, w tym płatności gotówką lub przy wykorzystaniu kart płatniczych.
5. Płatności w przypadku zakupu Produktów dokonywanego w Placówce są dokonywane przelewem bankowym na podstawie Faktury, wystawionej przez dział księgowości PZU Zdrowie Oddział FCM i doręczonej Klientowi zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 3 poniżej. Płatność gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio w danej Placówce nie jest dostępna. Ponadto Placówki nie wystawiają Faktur lub rachunków w imieniu PZU Zdrowie Oddział FCM.
6. W przypadku kolejnych Faktur wystawianych w czasie obowiązywania Umowy, płatności są dokonywane przelewem bankowym na podstawie Faktury. W tytule danego przelewu Klient zobowiązany jest wskazać numer Faktury, której dotyczy dana płatność. Niewskazanie przez Klienta numeru Faktury, której dotyczy dana płatność, pozostaje bez wpływu na skuteczność płatności, przy czym zaksięgowanie płatności następuje stosownie do postanowienia § 6 ust. 4 poniżej.
7. Jeżeli Osoba Uprawniona:
a) nie złożyła Deklaracji POZ w PZU Zdrowie Oddział FCM, i/lub
b) nie jest objęta ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia,
w przypadku zakupu danego pakietu indywidualnego w wariancie podstawowym, Opłata za taki pakiet dla takiej Osoby Uprawnionej jest wyższa o kwotę 15,00 zł brutto miesięcznie niż w przypadku, gdyby Osoba Uprawniona złożyła Deklarację POZ w PZU Zdrowie Oddział FCM i była objęta ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia. W przypadku, gdy Osoba Uprawniona złożyła Deklarację POZ w PZU Zdrowie Oddział FCM oraz jest objęta ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia, kwoty 15,00 zł brutto, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dolicza się przez cały okres rzeczywistego pozostawania przez Osobę Uprawnioną ubezpieczoną w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 6 Faktury i terminy płatności

1. Faktury obejmujące Opłaty za zakupione Produkty są wystawiane przez dział księgowości PZU Zdrowie Oddział FCM w następujących terminach, w zależności od Produktu wybranego przez Klienta:
a) w przypadku Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym:
− w zakresie pakietów indywidualnych – zgodnie ze sposobem płatności wybranym przez Klienta: co kwartał – pierwszego dnia roboczego kolejnego Okresu rozliczeniowego stanowiącego kwartał; albo co pół roku – pierwszego dnia roboczego kolejnego Okresu rozliczeniowego stanowiącego półrocze; albo co rok – pierwszego dnia roboczego kolejnego Okresu rozliczeniowego stanowiącego nowy rok trwania Umowy; z tym zastrzeżeniem, że pierwsza faktura jest wystawiana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
− w zakresie programów profilaktycznych, pakietów szczepień oraz pakietów rehabilitacyjnych – w dniu zawarcia Umowy (płatność jednorazowa),
− w zakresie pakietów Opieki Medycznej dla Firm – zgodnie ze sposobem płatności wybranym przez Klienta: co kwartał – pierwszego dnia roboczego kolejnego Okresu rozliczeniowego stanowiącego kwartał; albo co pół roku – pierwszego dnia roboczego kolejnego Okresu rozliczeniowego stanowiącego półrocze; albo co rok – pierwszego dnia roboczego kolejnego Okresu rozliczeniowego stanowiącego nowy rok trwania Umowy; z tym zastrzeżeniem, że pierwsza faktura jest wystawiana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;
b) w przypadku Produktów zakupionych w Placówce:
− w zakresie pakietów indywidualnych – zgodnie ze sposobem płatności wybranym przez Klienta: co kwartał – każdego pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał kalendarzowy; albo co pół roku – każdego pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego dane półrocze kalendarzowe; albo co rok – każdego pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego nowy rok kalendarzowy trwania Umowy; z tym zastrzeżeniem, że pierwsza faktura jest wystawiana w ciągu pierwszych 14 dni miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła aktywacja usługi zgodnie z postanowieniem § 9 poniżej,
− w zakresie programów profilaktycznych, pakietów szczepień oraz pakietów rehabilitacyjnych – w ciągu pierwszych 14 dni miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła aktywacja usługi zgodnie z postanowieniem § 9 poniżej (płatność jednorazowa),
− w zakresie pakietów Opieki Medycznej dla Firm – – zgodnie ze sposobem płatności wybranym przez Klienta: co kwartał – każdego pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał kalendarzowy; albo co pół roku – każdego pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego dane półrocze kalendarzowe; albo co rok – każdego pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego nowy rok kalendarzowy trwania Umowy; z tym zastrzeżeniem, że pierwsza faktura jest wystawiana w ciągu pierwszych 14 dni miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła aktywacja usługi zgodnie z postanowieniem § 9 poniżej.
2. W każdym przypadku Opłata jest naliczana i jest płatna z góry. Termin płatności wynosi w każdym przypadku 14 dni od dnia wystawienia Faktury.
3. Faktura będzie każdorazowo wysyłana na adres korespondencyjny Klienta w formie papierowej lub w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, w przypadku dopuszczenia przez Klienta możliwości wystawiania Faktur w formie elektronicznej i przesyłania ich drogą elektroniczną. Klient ma prawo dokonania zmiany sposobu przekazywania Faktur w każdym czasie poprzez kontakt z PZU Zdrowie Oddział FCM drogą elektroniczną na adres dok@fcmzdrowie.pl ze skutkiem od następnej Faktury.
4. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy PZU Zdrowie Oddział FCM. Wpłaty Klientów zostaną zaliczone w pierwszej kolejności na poczet najstarszych zobowiązań Klienta wynikających z Umowy, chyba że Klient w tytule wpłaty wskaże inaczej.

§ 7 Odsetki. Koszty windykacji

1. W przypadku opóźnienia się przez Klienta z daną płatnością, PZU Zdrowie Oddział FCM będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, a w przypadku, gdy będzie miało
to zastosowanie – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, liczone za cały czas opóźnienia od sumy zaległości.
2. W przypadku wysłania opóźnienia się przez Klienta z daną płatnością, PZU Zdrowie Oddział FCM jest uprawnione wezwać Klienta do zapłaty na piśmie, w drodze kontaktu e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem
wiadomości tekstowej SMS. W przypadku skierowania do Klienta wezwania na piśmie przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, PZU Zdrowie Oddział FCM uprawnione jest żądać zwrotu kosztów nadania przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A. obowiązującym w czasie jej nadania. Dotyczy to w szczególności wezwań, o których mowa w § 13 i § 16 poniżej.
3. W przypadku, gdy ma to zastosowanie, PZU Zdrowie Oddział FCM uprawnione jest żądać od Klienta rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W przypadku żądania takiej rekompensaty, PZU Zdrowie Oddział FCM nie jest uprawnione żądać zwrotu kosztów nadania przesyłki, o których mowa w ust. 2 powyżej.

§ 8 Zakres usług

1. PZU Zdrowie Oddział FCM świadczy usługi zdrowotne w ramach zakupionych Produktów. Informacja o aktualnym zakresie każdego Produktu jest dostępna na stronie danego Produktu w Sklepie Internetowym, na stronie PZU Zdrowie Oddział FCM oraz w Placówkach.
2. Klient jest uprawniony do zawarcia Umowy obejmującej jeden lub więcej wybranych przez niego Produktów.
3. Umowa może być zawarta przez Klienta na rzecz kilku Osób Uprawnionych, z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 3 powyżej. Osoby Uprawnione są wskazywane przez Klienta poprzez wskazanie ich danych we właściwych polach formularza (w przypadku Zamówienia składanego w Sklepie Internetowym) lub we właściwych polach Deklaracji Przystąpienia (w przypadku zakupu dokonywanego w Placówce).
4. Klient ma prawo do zmiany zakresu abonamentowej usługi medycznej oraz Osób Uprawnionych objętych Umową. Zmiana następuje poprzez złożenie nowej Deklaracji Przystąpienia, a okres obowiązywania Umowy biegnie od nowa od czasu dokonanej zmiany.

§ 9 Aktywacja usług

Aktywacja uprawnień do korzystania z Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym następuje nie później niż w ciągu 24 godzin, licząc od chwili otrzymania przez PZU Zdrowie Oddział FCM potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności za zakupiony Produkt. Aktywacja uprawnień do korzystania z Produktu zakupionego w Placówce następuje w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, następującego po dniu zawarcia Umowy, a jeżeli Umowa została zawarta w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego – w dniu zawarcia Umowy.

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH
§ 10 Zasady świadczenia usług medycznych

1. Usługi medyczne, oferowane przez PZU Zdrowie Oddział FCM, są świadczone z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej oraz zgodnie z wymogami przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Usługi świadczone są w Placówkach. Warunkiem udzielenia świadczenia jest uprzednia rezerwacja terminu jego udzielenia w danej Placówce („Termin udzielenia usługi medycznej”).
3. Termin udzielenia usługi medycznej można rezerwować osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej w Placówce lub za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 22 535 91 91 lub online przez stronę internetową www. portalpacjenta.fcmzdrowie.pl. Przy rezerwacji należy podać: imię i nazwisko Pacjenta (Klienta lub Osoby Uprawnionej), dla którego jest dokonywana rezerwacja. Postanowienia stosuje się odpowiednio do odwołania rezerwacji z tym zastrzeżeniem, że odwołanie rezerwacji winno być dokonane nie później niż na co najmniej 4 godziny przed uprzednio zarezerwowanym Terminem udzielenia usługi medycznej.
4. Świadczenia medyczne są udzielane wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy Placówek.
5. Badania diagnostyczne i laboratoryjne są wykonywane jedynie na podstawie skierowania prawidłowo wystawionego przez lekarza Placówki lub inną osobę uprawnioną do wystawiania skierowań na tego typu badania na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, i ze względu na występujące wskazania medyczne, wynikające z diagnostyki lub terapii. Postanowienie stosuje się odpowiednio do innych usług wymagających skierowania na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.
6. Świadczenia zdrowotne są udzielane po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osoby małoletniej nieposiadającej ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, tożsamość osoby jest potwierdzana na podstawie oświadczenia przedstawiciela ustawowego tej osoby.
7. Pacjent jest zobowiązany stawić się na umówioną na wizytę z co najmniej 5-minutowym wyprzedzeniem. W przypadku stawienia się Osoby Uprawnionej z opóźnieniem większym niż 10 minut, licząc od zarezerwowanego Terminu udzielenia usługi medycznej, PZU Zdrowie Oddział FCM ma prawo odmówić wykonania świadczenia medycznego, jeżeli przystąpienie do wykonania świadczenia medycznego doprowadziłoby do istotnego zakłócenia porządku udzielania świadczeń medycznych pozostałym Pacjentom z zarezerwowanymi Terminami udzielenia usługi medycznej. Za istotne zakłócenie będzie poczytywany w szczególności taki przypadek, w którym udzielenie świadczenia medycznego spóźnionemu Pacjentowi spowodowałoby po stronie Pacjentów umówionych na późniejsze terminy konieczność oczekiwania na udzielenie świadczenia medycznego przez czas dłuższy niż 10 minut licząc od Terminu udzielenia usługi medycznej zarezerwowanego dla danego Pacjenta. W przypadku odmowy wykonania świadczenia medycznego przez PZU Zdrowie Oddział FCM w opisanej powyżej sytuacji, Pacjent oraz personel PZU Zdrowie Oddział FCM mogą ustalić inny, późniejszy Termin udzielenia usługi medycznej.
8. Jeżeli Pacjent nie ukończył 18 lat, jest osobą niezdolną do świadomego wyrażenia zgody, bądź pozostaje ubezwłasnowolniony całkowicie, na udzielenie świadczeń zdrowotnych wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy Pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe – zezwolenie sądu opiekuńczego.
9. W przypadku konieczności wystawienia recepty refundowanej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, PZU Zdrowie Oddział FCM dokona weryfikacji prawa Pacjenta do świadczeń w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ). Jeżeli weryfikacja okaże się negatywna, Pacjent zobowiązany jest okazać dokument ubezpieczenia, który wskazuje na regularne opłacanie składki zdrowotnej do Narodowego Funduszu Zdrowia, a w przypadku jego braku – oświadczenie o posiadaniu prawa do ubezpieczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 i n. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku braku dokumentu ubezpieczenia i niezłożenia oświadczenia o ubezpieczeniu, lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty podlegającej refundacji.

§ 11 Dokumentacja medyczna

1. Dokumentacja medyczna będzie prowadzona i udostępniana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej i ich wydanie następuje za pisemnym pokwitowaniem, na koszt wnioskodawcy. Opłaty za sporządzanie i wydawanie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej określa odrębny cennik, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
2. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w innych przypadkach wskazanych w przepisach prawa.

IV. ROZWIĄZANIE UMOWY. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
§ 12 Rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem – zasady ogólne

1. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego .Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno zostać dostarczone drugiej Stronie osobiście lub drogą listowną na adres jej siedziby/miejsca zamieszkania.
2. Z zastrzeżeniem postanowienia § 13 ust. 2 poniżej, przez okres pierwszych pełnych dwunastu miesięcy kalendarzowych obowiązywania Umowy żadnej ze Stron nie przysługuje prawo do jej rozwiązania za wypowiedzeniem. Okres, o którym mowa w niniejszym postanowieniu upływa wraz z końcem dwunastego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy Umowa została zawarta po pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego, okres ten rozpoczyna swój bieg z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Umowa została zawarta.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem, złożone w czasie trwania okresu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest skuteczne na ostatni dzień tego okresu, pod warunkiem, że zostanie złożone z zachowaniem właściwego okresu wypowiedzenia, wskazanego powyżej, tj. że zostanie skutecznie złożone najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego ostatni miesiąc kalendarzowy trwania tego okresu.

§ 13 Zawieszenie wykonywania Umowy. Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia

1. W przypadku zalegania przez Klienta z uiszczeniem Opłaty wynikającej z co najmniej jednej faktury, PZU Zdrowie Oddział FCM jest uprawnione, po uprzednim wezwaniu Klienta na piśmie do uregulowania zaległych należności i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego 7-dniowego terminu, do zawieszenia wykonywania Umowy na czas do uregulowania zaległych należności. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno uprzedzać Klienta o możliwości zawieszenia przez PZU Zdrowie Oddział FCM wykonywania Umowy w przypadku bezskutecznego upływu terminu do uregulowania zaległych należności. W okresie zawieszenia wykonywania Umowy Klient nie jest zwolniony z ponoszenia Opłaty za ten czas – Opłata jest naliczana przez cały okres zawieszenia wykonania Umowy.
2. W przypadku, gdy wykonywanie Umowy pozostaje dla danego Klienta zawieszone na podstawie ust. 1 powyżej przez okres co najmniej dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, PZU Zdrowie Oddział FCM jest uprawnione rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy na podstawie postanowienia niniejszego ustępu nie zwalnia Klienta z obowiązku uregulowania zaległych należności oraz uiszczenia Opłaty należnej za cały czas obowiązywania Umowy do dnia jej rozwiązania. Umowa może zostać rozwiązania w trybie postanowienia niniejszego ustępu również w okresie, o którym mowa w § 12 ust. 2 powyżej.

§ 14 Zastosowanie postanowień do Umów z Konsumentami

Postanowienia § 12 i § 13 powyżej nie mają zastosowania do Umów zawieranych z Konsumentami. Do rozwiązywania Umów zawieranych z Konsumentami stosuje się postanowienia §§. 15-17 poniżej. Postanowienia §§ 15-17 poniżej nie mają zastosowania do Umów zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami.
§ 15 Rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem - Konsumenci
1. W przypadku Umowy zawartej z Konsumentem, każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej,
z takim zastrzeżeniem, że PZU Zdrowie Oddział FCM uprawnione jest rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem wyłącznie z ważnych przyczyn, o których mowa w § 16 poniżej. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno zostać dostarczone drugiej Stronie osobiście lub drogą listowną na adres jej siedziby/miejsca zamieszkania.
2. Przez okres pierwszych pełnych dwunastu miesięcy kalendarzowych obowiązywania Umowy Strony zrzekają się prawa do jej rozwiązania za wypowiedzeniem. Okres, o którym mowa w niniejszym postanowieniu upływa wraz z końcem dwunastego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy Umowa została zawarta po pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego, okres ten rozpoczyna swój bieg z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Umowa została zawarta.

§ 16 Przyczyny wypowiedzenia Umowy zawartej z Konsumentem

PZU Zdrowie Oddział FCM jest uprawnione rozwiązać za wypowiedzeniem Umowę zawarta z Konsumentem wyłącznie z ważnych przyczyn. Ważną przyczynę, uzasadniającą rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem przez PZU Zdrowie Oddział FCM stanowi:
1) w przypadku, o którym mowa w § 16 poniżej – zawieszenie wykonywania Umowy przez PZU Zdrowie Oddział FCM przez okres co najmniej 30 dni, w związku z nieuregulowaniem przez Klienta zaległych należności,
2) powtarzające się naruszanie przez Klienta regulaminu porządkowego obowiązującego w danej Placówce lub innych zasad obowiązujących w danej Placówce, po bezskutecznym upomnieniu Klienta i wezwaniu do zaprzestania naruszeń na piśmie, pod rygorem skorzystania przez PZU Zdrowie Oddział FCM z uprawnienia do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem,
3) dopuszczenie się przez Klienta, na obszarze danej Placówki, w sposób zawiniony zachowania, które spowodowało lub realnie mogło spowodować szkodę na osobie lub mieniu po stronie PZU Zdrowie Oddział FCM
lub osoby trzeciej, w szczególności innych pacjentów PZU Zdrowie Oddział FCM lub pracowników PZU Zdrowie Oddział FCM,
4) rozpowszechnianie przez Klienta treści naruszających dobra osobiste PZU Zdrowie Oddział FCM lub jego pracowników, po wezwaniu Klienta na piśmie do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego 14-dniowego terminu, pod rygorem skorzystania przez PZU Zdrowie Oddział FCM z uprawnienia do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem,
5) nieusprawiedliwione niestawianie się przez Klienta na trzy następujące po sobie umówione wizyty lub na sześć umówionych wizyt w danym roku kalendarzowym, po skierowaniu do Klienta na piśmie ostrzeżenia o skorzystaniu przez PZU Zdrowie Oddział FCM z prawa do wypowiedzenia Umowy w przypadku niestawiennictwa na kolejnej umówionej wizycie,
6) niekorzystanie przez Klienta z usług PZU Zdrowie Oddział FCM przez okres co najmniej kolejnych sześciu pełnych miesięcy kalendarzowych, po wezwaniu Klienta na piśmie do oświadczenia, czy pomimo niekorzystania z usług PZU Zdrowie Oddział FCM w takim okresie, Klient nadal ma zamiar kontynuować Umowę, i bezskutecznym upływie wyznaczonemu mu dodatkowego 7-dniowego terminu, pod rygorem skorzystania przez FCM Zdrowie z uprawnienia do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem,
7) niewypłacalność PZU Zdrowie Oddział FCM lub wszczęcie w stosunku do PZU Zdrowie Oddział FCM postępowania restrukturyzacyjnego,
8) planowane całkowite i stałe zaprzestanie świadczenia przez PZU Zdrowie Oddział FCM usług w danym regionie, w którym znajduje się wskazane przez Konsumenta miejsce jego zamieszkania lub w którym Konsument korzysta z usług FCM, przy czym za region w rozumieniu niniejszego punktu poczytywany będzie obszar danego województwa,
9) planowane całkowite i stałe wycofanie w całości lub w części (ograniczenie) z oferty PZU Zdrowie Oddział FCM Produktu objętego Umową, przy czym w takim wypadku rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem następuje wyłącznie w zakresie Produktu wycofanego w całości lub w zakresie danego Produktu, co
do części, w jakiej został on wycofany częściowo.
Oświadczenie PZU Zdrowie Oddział FCM o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem musi, pod rygorem nieważności, wskazywać przyczynę, ze względu na którą jest składane, jak również wskazywać na datę dzienną, z upływem której nastąpi rozwiązanie Umowy.

§ 17 Zawieszenie wykonywania Umowy zawartej z Konsumentem

W przypadku zalegania przez Konsumenta z uiszczeniem Opłaty wynikającej z co najmniej dwóch faktur, PZU Zdrowie Oddział FCM jest uprawnione, po uprzednim wezwaniu Konsumenta na piśmie do uregulowania zaległych należności i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego 14-dniowego terminu, do zawieszenia wykonywania Umowy na czas do uregulowania zaległych należności. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno uprzedzać Konsumenta o możliwości zawieszenia przez PZU Zdrowie Oddział FCM wykonywania Umowy w przypadku bezskutecznego upływu terminu do uregulowania zaległych należności. W okresie zawieszenia wykonywania Umowy Konsument nie jest zobowiązany do ponoszenia Opłaty za ten czas – Opłata nie jest naliczana przez cały okres zawieszenia wykonania Umowy, zaś Opłata już naliczona ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu.

§ 18 Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

1. W przypadku Umowy zawartej z Konsumentem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, stanowiącej umowę zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni, licząc od dnia aktywacji uprawnienia do Produktu.
2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie do PZU Zdrowie Oddział FCM informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w następujący sposób:
a) drogą listowną na adres siedziby PZU Zdrowie Oddział FCM: PZU Zdrowie S.A. Oddział Centra Medyczne FCM w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa,
b) osobiście w dowolnej Placówce.
c) drogą mailową na adres : dok@fcmzdrowie.pl
Oświadczenie powinno zostać sformułowane w taki sposób, aby możliwe było odczytanie woli Konsumenta, że chce on skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może w szczególności skorzystać z gotowego formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. PZU Zdrowie Oddział FCM niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Konsumenta.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy PZU Zdrowie Oddział FCM zwróci Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym PZU Zdrowie Oddział FCM został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. PZU Zdrowie Oddział FCM ma prawo pomniejszyć zwrot płatności o należne mu wynagrodzenie za usługi faktycznie wykonane do chwili odstąpienia od Umowy. PZU Zdrowie Oddział FCM jest zobowiązane poinformować Konsumenta o pomniejszeniu zwrotu płatności, wskazując usługi, z tytułu których pomniejszenie takie następuje, wraz z dokładnymi kwotami pomniejszenia.
6. Zwrot płatności zostanie dokonany przez PZU Zdrowie Oddział FCM na numer rachunku bankowego wskazany przez Konsumenta. Strony mogą ustalić inny sposób zwrotu płatności, pod warunkiem, że Konsument w sposób wyraźny zgodzi się na takie inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie postanowienia niniejszego paragrafu, Umowę uznaje się za niezawartą.

V. REKLAMACJE
§ 19 Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
1) imię, nazwisko i PESEL osoby zgłaszającej reklamację,
2) dane kontaktowe zgłaszającego, takie jak:
− adres korespondencyjny,
− telefon kontaktowy,
− adres e-mail,
3) wskazanie usługi, której reklamacja dotyczy, ze wskazaniem daty jej wykonania,
4) przedmiot reklamacji, w szczególności opis zastrzeżeń zgłaszanych co do wykonania usługi, wraz z uzasadnieniem,
5) dokładną treść żądania reklamacyjnego, przy czym zgłaszający może żądać w szczególności:
− usunięcia wad w przypadku wadliwie wykonanej usługi,
− proporcjonalnego obniżenia naliczonej Opłaty,
6) datę,
7) własnoręczny podpis zgłaszającego.
2. Reklamacje można zgłaszać:
a) na piśmie pocztą na siedziby PZU Zdrowie Oddział FCM: PZU Zdrowie S.A. Oddział Centra Medyczne FCM w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa,
b) osobiście na piśmie w dowolnej Placówce,
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@fcmzdrowie.pl
3. W treści złożonej reklamacji zgłaszający może wskazać pożądaną formę kontaktu – na piśmie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail zgłaszającego wskazany w reklamacji.
4. PZU Zdrowie Oddział FCM w każdym wypadku udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4-6 poniżej.
5. W przypadku, gdy po dokonaniu przez PZU Zdrowie Oddział FCM wstępnej analizy otrzymanej reklamacji, okaże się, że złożona reklamacja dotknięta jest brakami uniemożliwiającymi nadanie jej biegu, w szczególności w reklamacji brak jest któregokolwiek z elementów wskazanych w ust. 1 powyżej, FCM zwróci się do zgłaszającego na piśmie, a jeżeli zgłaszający wybrał formę kontaktu drogą e-mail i podał w reklamacji adres kontaktowy e-mail – drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w reklamacji, o uzupełnienie reklamacji o brakujące elementy, wskazując, które konkretnie elementy wymagają uzupełnienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. W przypadku, gdy po dokonaniu przez PZU Zdrowie Oddział FCM wstępnej analizy otrzymanej reklamacji, okaże się, że do jej rozpatrzenia niezbędne jest uzyskanie dodatkowych informacji od osoby zgłaszającej reklamację, termin odpowiedzi na reklamację liczony jest od dnia otrzymania przez PZU Zdrowie Oddział FCM takich dodatkowych informacji od osoby zgłaszającej reklamację. O konieczności złożenia dodatkowych informacji PZU Zdrowie Oddział FCM zawiadomi osobę zgłaszającą reklamację, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, na piśmie, a jeżeli zgłaszający wybrał formę kontaktu drogą e-mail i podał w reklamacji adres kontaktowy e-mail – drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w reklamacji.
7. W przypadku, gdy rozpoznanie zgłoszonej reklamacji wymaga uzyskania opinii eksperta, PZU Zdrowie Oddział FCM ma prawo wydłużyć termin rozpoznania reklamacji, nie dłużej niż do 30 dni od dnia jej otrzymania. PZU Zdrowie Oddział FCM zobowiązane jest zawiadomić o powyższym osobę zgłaszającą reklamację na piśmie, a jeżeli zgłaszający wybrał formę kontaktu drogą e-mail i podał w reklamacji adres kontaktowy e-mail – drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w reklamacji, nie później niż przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wskazując jednocześnie spodziewaną datę rozpoznania reklamacji.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 20 Przetwarzanie danych osobowych

1. W związku z obsługą Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jak również w związku z wykonywaniem usług medycznych na rzecz Pacjentów, PZU Zdrowie Oddział FCM przetwarza dane osobowe Klientów oraz Pacjentów. Przetwarzanie tych danych odbywa się w sposób zgodny z wymogami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej odbywa się na podstawie oświadczenia Klienta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych, wyrażonego w formie elektronicznej przy składaniu Zamówienia (w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących Klienta) lub na podstawie innej podstawy prawnej, wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PZU Zdrowie Oddział FCM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Dane osobowe o których mowa w niniejszym paragrafie, PZU Zdrowie Oddział FCM pozyskuje bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (w przypadku Klientów), bądź w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą (w szczególności w przypadku Osób Uprawnionych).
4. W przypadku przetwarzania danych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, w szczególności w przypadku Osób Uprawnionych, PZU Zdrowie Oddział FCM zobowiązuje się do bezzwłocznego uzyskania zgody takich osób na przetwarzanie ich danych, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5. Klient niebędący Konsumentem, przed wskazaniem Osób Uprawnionych, obowiązany jest do odebrania we własnym zakresie zgód od osób, na rzecz których dokonuje zakupu Produktu, na przekazanie ich danych osobowych do PZU Zdrowie Oddział FCM w związku ze złożeniem Zamówienia, przy czym zgody te muszą być dobrowolne, świadome i jednoznaczne. Złożenie Zamówienia przez Klienta na rzecz innych osób jest równoznaczne z potwierdzeniem, że zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostały odebrane. Niezależnie od powyższego, PZU Zdrowie Oddział FCM może we własnym zakresie odebrać zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy na rzecz Klienta, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na treść aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

VII. ZMIANA REGULAMINU
§ 21 Zmiana Regulaminu

1. PZU Zdrowie Oddział FCM jest uprawnione do wprowadzania zmian treści niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, PZU Zdrowie Oddział FCM jest zobowiązane każdorazowo przesłać Klientowi Regulamin w nowej treści z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, nie później niż na co najmniej 30 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, PZU Zdrowie Oddział FCM przesyła Klientowi nową treść Regulaminu w formie elektronicznej, zapisaną do pliku w formacie PDF, drogą elektroniczną na korespondencyjny adres e-mail wskazany przez Klienta, w miarę możliwości technicznych, z żądaniem potwierdzenia dostarczenia wiadomości i jej odczytu przez adresata, na co Klient wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin. W wiadomości e-mail PZU Zdrowie Oddział FCM zamieszcza dodatkowo informację, że nowa treść Regulaminu jest dostępna w sieci Internet wraz z odnośnikiem do właściwego adresu strony internetowej, na której została opublikowana nowa treść Regulaminu oraz informację o dokładnej dacie planowanego wejścia w życie nowej treści Regulaminu. Wiadomość e-mail uznaje się za dostarczoną adresatowi w dniu jej nadania, niezależnie od daty, w jakiej adresat potwierdził jej odczyt, na co Klient wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin.
3. W przypadku Umowy zawartej z Konsumentem, zmiana treści niniejszego Regulaminu mniej korzystna dla Konsumenta niż treść dotychczasowa, może zostać wprowadzona wyłącznie w następujących przypadkach:
a) potrzeby dostosowania treści Regulaminu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu, w tym również przepisów wykonawczych oraz przepisów wydawanych przez uprawnione organy Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególności w związku ze zmianą takich przepisów, z zastrzeżeniem, że zmiana nastąpi w zakresie niezbędnym do dostosowania Regulaminu do nowych przepisów,
b) zmiana treści Regulaminu jest niezbędna do wykonania prawomocnego orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu władzy publicznej.
4. Postanowienie ust. 3 powyżej ma zastosowanie również do zmiany wysokości Opłat (zmiany cennika), przy czym, zmiana wysokości Opłat (zmiana cennika) może nastąpić z następujących przyczyn:
a) zmiany wysokości należności publicznoprawnych takich jak w szczególności podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, inne podatki, cła lub opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa, bądź opodatkowania objętych Umową usług, które dotychczas nie podlegały opodatkowaniu,
b) zmiany w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w przypadku gdy taka zmiana dotyczy świadczeń udzielanych przez PZU Zdrowie Oddział FCM w ramach wykonywania Umowy,
c) istotnej , tj. większej niż o 5%, zmiany kosztów materiałów wykorzystywanych do świadczenia przez PZU Zdrowie Oddział FCM usług w związku ze zmianą rodzaju wykorzystywanych materiałów ze względu na konieczność dostosowania się do wymogów wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym wydawanych przez uprawnione organy Narodowego Funduszu Zdrowia,
d) istotnej , tj. większej niż o 5%, zmiany kosztów materiałów wykorzystywanych do świadczenia przez PZU Zdrowie Oddział FCM usług w związku ze zmianą rodzaju wykorzystywanych materiałów, mającą na celu zwiększenie jakości świadczonych usług,
e) istotnej zmiany kosztów zatrudnienia personelu PZU Zdrowie Oddział FCM, wykonującego usługi medyczne, w związku ze zmianą bezwzględnie obowiązujących przepisów, mających wpływ na wysokość wynagrodzeń należnych temu personelowi, w szczególności przepisów o minimalnym wynagrodzeniu,
f) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego przekroczył wartość 102,7 (wzrost cen o 2,7% w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego), przy czym taka zmiana wysokości Opłat może nastąpić nie częściej niż raz w ciągu sześciu miesięcy, o kwotę nie wyższą niż 5% dotychczasowych wysokości Opłat – w przypadku przyczyn, o których mowa w pkt. a-e powyżej, albo nie częściej niż raz w ciągu roku o kwotę wyższą niż półtorakrotność wskaźnika, o którym mowa w pkt. f powyżej – w przypadku przyczyny, o której mowa w pkt. f powyżej.
5. W przypadku Umowy zawartej z Konsumentem, PZU Zdrowie Oddział FCM przesyła Klientowi nową treść Regulaminu poleconą przesyłką pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta, a jeżeli Konsument wybrał na potrzeby powyższego formę kontaktu drogą e-mail – w formie elektronicznej, zapisaną do pliku w formacie PDF, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Konsumenta w formularzu Zamówienia lub Deklaracji Przystąpienia, w miarę możliwości technicznych, z żądaniem potwierdzenia dostarczenia wiadomości i jej odczytu przez adresata. W piśmie lub wiadomości e-mail dotyczącej zmiany Regulaminu PZU Zdrowie Oddział FCM zamieszcza dodatkowo informację, że nowa treść Regulaminu jest dostępna w sieci Internet wraz z odnośnikiem do właściwego adresu strony internetowej, na której została opublikowana nowa treść Regulaminu oraz informację o dokładnej dacie planowanego wejścia w życie nowej treści Regulaminu.
6. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien on wypowiedzieć Umowę w trybie § 12 lub (w przypadku Konsumenta) § 15 powyżej, w formie wymaganej tymi postanowieniami oraz z zachowaniem wskazanych tam terminów wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta nowej treści Regulaminu w sposób określony w ust. 2 lub (w przypadku Konsumenta) ust. 3 powyżej. Brak złożenia oświadczenia w tym terminie jest równoznaczny z zaakceptowaniem zmian w Regulaminie, na co Klient wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin. W razie skutecznego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w terminie określonym w niniejszym ustępie, w czasie trwania biegu terminu wypowiedzenia do Umowy zastosowanie ma Regulamin w dotychczasowej treści, przed wprowadzeniem zmian.
7. Postanowienie niniejszego paragrafu nie ma zastosowania w przypadku zmiany zakresu pakietów oferowanych przez PZU Zdrowie Oddział FCM w ramach Produktów, tj. do zmiany postanowienia § 1 ust. 8 powyżej. Mając na uwadze, że postanowienie to ma charakter wyłącznie informacyjny, a informacja o aktualnie dostępnych Produktach, w szczególności pakietach, jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego oraz w Placówkach, zmiana tego postanowienia nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu niniejszego paragrafu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22 Zastrzeżenia prawne

1. Prezentowane na stronie Sklepu Internetowego zdjęcia oraz dane udostępniane są w celach marketingowych/informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu cywilnego.
2. PZU Zdrowie Oddział FCM może, bez uprzedzenia, dokonać zmian zamieszczonych na stronie informacji. Mimo dołożenia wszelkich starań, ze względu na stale udoskonalanie Produktów, prezentowane na Stronie Internetowej informacje mogą nieznacznie różnić się od sprzedawanych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z PZU Zdrowie Oddział FCM.
3. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. PZU Zdrowie Oddział FCM zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Materiały (opinie, recenzje, przepisy, itp.) będące zawartością serwisu nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie, poglądy osób zamieszczających treści w serwisie. Wykorzystanie podanych informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność stosującego. PZU Zdrowie Oddział FCM przypomina, że w każdym przypadku zalecane jest skorzystanie z profesjonalnej opieki zdrowotnej, w szczególności zasięgnięcie opinii osoby wykonującej zawód lekarza.

§ 23 Właściwość sądu

1. Wszelkie spory pomiędzy PZU Zdrowie Oddział FCM a Klientem, wynikające w związku z wykonywaniem Umów, będą rozpoznawane w każdym przypadku przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby PZU Zdrowie Oddział FCM, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, na co Klient wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin. Niniejsze postanowienie stanowi umowę o właściwość sądu w rozumieniu art. 46 Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Postanowienie ust. 1 powyżej nie ma zastosowania do sporów pomiędzy PZU Zdrowie Oddział FCM a Konsumentem. Spory pomiędzy PZU Zdrowie Oddział FCM a Konsumentem będą rozpoznawane przez sąd powszechny według przepisów ogólnych, w szczególności art. 27 i n. Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 24 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 i n. Kodeksu cywilnego i znajduje zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez PZU Zdrowie Oddział FCM z Klientami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin oraz Umowy zawierane przez PZU Zdrowie Oddział FCM z Klientami podlegają prawu polskiemu. W zakresie nimi nieuregulowanym zastosowanie mają właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Postanowienia tego nie stosuje się do Umów zawieranych z Konsumentami.
3. W przypadku gdyby poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się z jakichkolwiek przyczyn bezskuteczne, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i są stosowane w najszerszym możliwym zakresie. W takim przypadku PZU Zdrowie Oddział FCM zobowiązane jest bezzwłocznie usunąć takie postanowienia bezskuteczne, nieważne lub niewykonalne z Regulaminu lub, w razie potrzeby, zastąpić je w taki sposób, aby postanowienia nowe jak najpełniej wypełniały cel gospodarczy postanowień zastąpionych. Postanowienie § 21 powyżej stosuje się.
4. Następujące załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:
1) Załącznik nr 1 – Deklaracja Przystąpienia,
2) Załącznik nr 2 – Zakres usług PZU Zdrowie Oddział FCM,
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2020.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl