Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla Pacjenta od 30 października 2020 r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PZU Zdrowie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, (dalej: „PZU Zdrowie”). W PZU Zdrowie powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mail: IODzdrowie@pzu.pl.

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez PZU Zdrowie w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1) objęcia świadczeniami medycyny pracy – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s.1) (dalej: „RODO”) w związku z art. 229 Kodeksu Pracy;
  2) objęcia opieką zdrowotną w ramach abonamentu medycznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 9 ust. 1 lit. h RODO;
  3) realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO w związku z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta,  
  4) rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań diagnostycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  5) weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
  6) dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  7) prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
 1. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2, 3, 4, 5  jest niezbędne dla realizacji przez PZU Zdrowie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu medycznego i dochodzenia związanych z nią roszczeń, a także dla realizacji interesów Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy związanych z zapewnieniem Pani/Panu dostępu do abonamentu medycznego.  

 2. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 3. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane :
  1) w przypadku danych, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1 – przez okres wymagany przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania, tj. przez 20 lat (lub 40 lat w odniesieniu do pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne, 3 lub 4 grupy zagrożenia, które mogą być przyczyną choroby, o której mowa w przepisach wydawanych na podstawie art. 222¹ par. 3 Kodeksu Pracy), zgodnie z art. 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania. 
  2) W przypadku przetwarzania danych, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 – do czasu odwołania zgody. 
  3) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3 - przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
  4) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4, 5, 6  – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  5) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 7 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości. 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.

 2. Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 i 4 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 1,3,5, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych objętych umową abonamentu medycznego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl